Přihlášení
Registrace
nebo se přihlaste přes
Výhody registrace
Sledujte své objednávky
Speciální akce, dárky, určené pro registrované zákazníky

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost společnosti vypracovaná ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů

Identifikační údaje provozovatele:

Společnost NK - PLUS s.r.o., IČ: 46407260 v české republice IČ: 684563185 , Vajanského 65, Michalovce 071 01, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: sro, vložka číslo: 28859/V (dále jen „společnost”) vystupuje při zpracování svých zaměstnanců, klientů, zákazníků nebo obchodních partnerů (dále jen „dotčená osoba“) jako provozovatel informačních systémů (dále jen „IS“).

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů subjektů údajů:

Při zpracování osobních údajů společnost postupuje v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Právním základem zpracování osobních údajů je zákon o ochraně osobních údajů, zvláštní právní předpisy a souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v závislosti na účelu zpracování osobních údajů.

V případě, že účel zpracování osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů stanoví přímo vykonatelný akt Evropské unie, mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, zákon o ochraně osobních údajů nebo zvláštní zákon je společnost ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotyčné osoby.

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, pokud účel zpracování osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů nebo jejich rozsah stanoví přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie, mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo tento zákon. Není-li seznam nebo rozsah osobních údajů stanoven, společnost může zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu a způsobem, který je nezbytný k dosažení stanoveného účelu zpracování při dodržení základních povinností podle zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost dále zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, pokud účel zpracování osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů stanoví zvláštní zákon a to jen v rozsahu a způsobem, který stanoví zvláštní zákon. Zpracovávané osobní údaje lze z informačního systému poskytnout, zpřístupnit nebo zveřejnit pouze tehdy, pokud zvláštní zákon stanoví účel poskytování, zpřístupňování nebo zveřejňování, seznam osobních údajů, které lze poskytnout, zpřístupnit nebo zveřejnit, jakož i třetí strany, kterým se osobní údaje poskytují, případně okruh příjemců, kterým se osobní údaje zpřístupňují, nestanoví-li zákon o ochraně osobních údajů jinak.

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotyčné osoby i tehdy, pokud:

    a) zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, ve které vystupuje dotyčná osoba jako jedna ze smluvních stran, nebo v předsmluvních vztazích s dotyčnou osobou nebo při jednání o změně smlouvy, které se uskutečňují na žádost dotyčné osoby,

    b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku subjektu údajů,

    c) předmětem zpracování jsou výlučně titul, jméno, příjmení a adresa dotčené osoby bez možnosti přiřadit k nim další její osobní údaje a jejich využití je určeno výhradně pro potřeby provozovatele v poštovním styku s dotčenou osobou a evidence těchto údajů,

    d) se zpracovávají osobní údaje, které již byly zveřejněny v souladu se zákonem a provozovatel je náležitě označil jako zveřejněné; ten, kdo tvrdí, že zpracovává zveřejněné osobní údaje, na požádání prokáže úřadu, že zpracovávané osobní údaje byly již zákonně zveřejněny,

    e) zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, přičemž to neplatí, pokud při takovém zpracování osobních údajů převažují základní práva a svobody dotčené osoby, které podléhají ochraně podle tohoto zákona.

Pokud se vzhledem k účelu zpracování osobních údajů stanovený v přímo vykonatelném právně závazném aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvě, kterou je Slovenská republika vázána, v zákoně o ochraně osobních údajů a zvláštním zákoně nelze předem konkrétně určit jednotlivé osobní údaje, které mají být předmětem zpracování, seznam osobních údajů lze nahradit rozsahem osobních údajů.

Společnost je povinna při takovém zpracování osobních údajů postupovat podle zákona o ochraně osobních údajů kromě těch provozovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pro účely soudního řízení a v souvislosti s ním. V případě, že se na zpracování osobních údajů neuplatňuje zákon o ochraně osobních údajů, je společnost jako provozovatel oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem dotyčné osoby.

Společnost získává souhlas dotčené osoby bez nátlaku a vynucování, jakož i bez podmiňování hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, poskytovaných služeb nebo povinností vyplývajících pro provozovatele z právně závazných aktů Evropské unie, mezinárodní z  smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána nebo zákona.

V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů společnosti pro účely potřebné pro poskytování služeb nebo naplňování zákonných povinností je společnost oprávněna upozornit dotyčnou osobu s možnými následky neposkytnutí osobních údajů.

Dotčené osoby souhlasí s tím, aby společnost při zpracování osobních údajů pověřila takovým zpracováním zprostředkovatele, který zpracovává osobní údaje jménem společnosti. Po skončení účelu zpracování osobních údajů společnost tyto zákonně získané osobní údaje dotčených osob zlikviduje ve lhůtě stanovené platnými právními předpisy a v souladu s interním předpisem společnosti.

 

Účel zpracování osobních údajů subjektů údajů:

Společnost respektuje Vaše soukromí a poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné.

Společnost potřebuje pro kvalitní poskytování svých služeb znát některé osobní údaje dotčených osob a potřebuje je poskytovat dalším příjemcům za účelem plnění zákonných povinností a zabezpečování služeb nejvyšší kvality.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje za více účely.

Jednak jde o osobní údaje uchazečů o zaměstnání a osobní údaje svých zaměstnanců pro účely personální a mzdové agendy, as tím souvisejících zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Společnost dále zpracovává i osobní údaje svých klientů, zákazníků a obchodních partnerů za účelem zajišťování své podnikatelské činnosti s přihlédnutím k zájmům svých klientů, zákazníků a obchodních partnerů.

Ke zpracování osobních údajů za jiným účelem ve společnosti nedochází, což znamená, že společnost shromažďuje, uchovává a zpracovává pouze osobní údaje dotčených osob, které potřebuje za účelem naplnění svých poskytovaných služeb. Poskytnuté osobní údaje jsou přísně chráněny proti zneužití ze strany třetích neoprávněných subjektů, a to prostředky zadokumentovanými v přijatém bezpečnostním projektu a bezpečnostní směrnici ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů dotčených osob společnost dodržuje základní povinnosti provozovatele vyplývající z zákona o ochraně osobních údajů mezi něž patří i následující povinnosti.

Společnost poskytnuté osobní údaje využívá vždy k předem stanovenému účelu zpracování, který je jasný, vymezený jednoznačně a konkrétně, přičemž je v souladu s Ústavou Slovenské republiky, ústavními zákony, zákony a mezinárodními smlouvami, kterými je Slovenská republika vázána.

Společnost vždy vymezuje podmínky zpracování osobních údajů tak, aby nedošlo k omezení práv dotčené osoby stanovených zákonem.

Společnost získává jen takové osobní údaje dotčených osob, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu zpracování a jsou nezbytné k jeho dosažení.

Společnost zajišťuje, aby se osobní údaje dotčených osob zpracovávaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly předem shromážděny.

Společnost jako provozovatel je povinna zpracovávat pouze správně, úplně a podle potřeby aktualizované osobní údaje ve vztahu k účelu zpracování. Nesprávné a neúplné osobní údaje je provozovatel povinen blokovat a bez zbytečného odkladu opravit nebo doplnit, nelze-li je opravit nebo doplnit tak, aby byly správné, společnost tyto osobní údaje zřetelně označí a bez zbytečného odkladu zlikviduje.

Společnost zajišťuje, aby osobní údaje dotčených osob byly zpracovávány ve formě umožňující identifikaci jednotlivých dotčených osob po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

Společnost předepsaným způsobem zlikviduje ty osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil. Po skončení vymezeného účelu je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu a to na výzkum nebo pro účely statistiky v jejich anonymizované podobě. Takto zpracovávané osobní údaje provozovatel nemůže použít na podporu opatření nebo rozhodnutí přijatých proti dotyčné osobě k omezení jejích základních práv a svobod.

 

Zprostředkovatelé:

Společnost neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů a za účelem jejich shromažďování, v rozporu s Vašimi zájmy nebo pokyny, a třetí osobě jsou poskytovány pouze v rámci uvedeného výše uvedeného účelu.

Společnost při svých podnikatelských aktivitách spolupracuje s více zprostředkovateli, jejichž cílem je poskytování kvalitních služeb, přičemž tyto subjekty při výkonu své smluvní činnosti pro společnost zpracovávají osobní údaje dotčených osob.

Společnost čestně prohlašuje, že při výběru jednotlivých zprostředkovatelů dbala na jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů přijatými bezpečnostními opatřeními ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost zároveň při výběru vhodného zprostředkovatele postupovala tak, aby nedošlo k ohrožení práv a právem chráněných zájmů dotčených  osob. Společnost jako provozovatel uzavřela se zprostředkovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů písemné smlouvy o zabezpečení ochrany osobních údajů zpracovávaných zprostředkovateli, které pověřila zpracováním osobních údajů dotčených osob pouze v rozsahu, za podmínek a pro účel sjednaný ve smlouvě a způsobem podle zákona o ochraně osobních údajů .

 

Rozsah a seznam zpracovávaných osobních údajů:

Společnost zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje dotčených osob v rozsahu potřebném k dosažení stanoveného účelu. Jedná se o rozsah osobních údajů stanovených zvláštními právními předpisy nebo v rozsahu souhlasu dotyčné osoby ke zpracování jejích osobních údajů.

Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které jí byly poskytnuty dobrovolně a v nezbytné míře samotnou dotčenou osobou. Poskytnutí osobních údajů společnosti nad rámec zvláštních zákonů je přitom dobrovolné.

 

Podmínky a způsob zpracování osobních údajů subjektů údajů:

Společnost zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje dotčených osob automatizovanými i neautomatizovanými prostředky zpracování.

Společnost zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, kromě případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.

Společnost nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nebo jiného zákonného právního základu za jiným účelem, ani ve větším rozsahu než je uvedeno v této informaci a evidenčních listech jednotlivých informačních systémech provozovatele.

 

Práva subjektu údajů spojená se zpracováním jejích osobních údajů:

Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od společnosti vyžadovat:

    a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,

    b) v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle zákona o ochraně osobních údajů; při vydání rozhodnutí podle zákona o ochraně osobních údajů je dotčená osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

    c) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,

    d) v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

    e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

    f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

    g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,

    h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.

Výše uvedená práva dotčené osoby podle písmene e) a f) lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotčené osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba na základě písemné žádosti adresované společnosti právo namítat vůči:

    a) zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

    b) využívání osobních údajů uvedených v zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

    c) poskytování osobních údajů uvedených v zákona o ochraně osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba na základě písemné žádosti adresované společnosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, právo kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle zákona o ochraně osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotyčné osoby je oprávněná, společnost je povinna osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotyčná osoba na základě písemné žádosti adresované společnosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, právo kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí společnosti, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotčená osoba má dále právo žádat společnost o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž společnost je povinna žádosti dotčené osoby vyhovět, a to tak, že  oděvní úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotyčnou osobu ve lhůtě podle zákona o ochraně osobních údajů. Dotčená osoba nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů dotyčné osoby, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů dotyčné osoby.

Pokud dotyčná osoba uplatní své právo:

    a) písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle zákona o ochraně osobních údajů; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotyčná osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

    b) osobně ústní formou do protokolu, z něhož musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil protokol, jeho podpis a podpis dotčené osoby; kopii zápisu je společnost povinna předat dotyčné osobě,